SSI

advertising expendistures

Hodnotenie vývoja slovenskej reklamy v roku 2009

 

Rok 2009 bol rokom začatia hľadania rovnováhy. Rovnováhy medzi rastom resp. poklesom ekonomickej aktivity a nákladmi, ktoré túto aktivitu sprevádzajú.

Optimizmus vývoja v rokoch 2005, 2006, 2007 a dokonca i 2008, kedy väčšina ekonomických subjektov na Slovensku stále podceňovala informácie zo svetových trhov o globálnej ekonomickej recesii, sa bohužiaľ veľmi rýchlo a tvrdo zmenil v roku 2009. Eufória so zavedením eura bola rýchlo zmrazená plynovou krízou. Vývoj kurzov okolitých mien bol ďalším nepríjemným vytriezvením pre mnohých obchodníkov a exportérov. V kombinácii s poklesom zahraničného dopytu sa dlhodobo prorastová slovenská ekonomika dostala do 5% medziročného poklesu.

 

Reklamný sektor, ktorý si v ostatných rokoch užíval svoje plodné obdobia sa taktiež dočkal nepríjemného vytriezvenia...


Medziročné 20-% prírastky v reklamných výdavkoch v SR, ktoré sa zopakovali v štyroch bezprostredne za sebou nasledujúcich rokoch vystriedal v roku 2009 35% pokles. Objem výdavkov sa dostal niekde na úroveň rokov 2005-2006.

Dynamika rastu reklamných výdavkov v predchádzajúcich rokoch bola v porovnaní s HDP slovenskej ekonomiky približne 3-násobná. Tento pomer približne zodpovedá vývoju aj v iných krajinách.

Pre porovnanie so slovenským reklamným trhom uvádzam vývoj v celosvetovo najväčšom holdingu Omnicom Group, ktorý zastrešuje viac ako 1500 najväčších reklamných, marketingových a komunikačných agentúr v USA, v Európe a na ďalších kontinentoch a poskytuje služby pre viac ako 5000 klientov. Z hľadiska marketingového mixu sú zastúpené všetky segmenty. Zjednodušene možno povedať, že trend vývoja Omnicomu predstavuje celosvetový trend v reklamnom biznise resp. odzrkadľuje správanie trhu ako takého.

 

Slovenský prepad v objeme reklamných výdavkov v roku 2009 je však takmer 7-násobný a to už je dosť kritická situácia z hľadiska hľadania rovnováhy medzi nákladmi a prudko klesajucími výnosmi. Najmä ak požadovaná kvalita musí zostať nezmenená resp. je očakávaná ešte vyššia.

„Makro“ pohľad na reklamu a marketing neplatí všeobecne pre všetky typy marketingovej komunikácie. V segmente podlinkovej komunikácie sales-promotion a event marketingu možno vidieť určité paralely s celým trhom. Oblasť event marketingu zaznamela pokles nad úrovňou trhu a podľa mojho odhadu skončila niekde nad 40% poklesom.

V segmente sales-promotion sme v globále naopak zaznamenali len malú zmenu dopytu klientov. Je to tá časť marketingového mixu, ktorá je realizovaná na mieste predaja. Investície do predajných služieb a rôznych foriem podpory predaja sú určite posledné, ktoré klienti škrtajú. Z hľadiska objemu a rozloženia celkových reklamných výdavkov sa jedná o sektor s podielom menej ako 10%. Avšak i tu sme zaznamenali nutnosť hľadania stratenej rovnováhy. Vyšší výkon s nižšími nákladmi, efektívna alokácia výdavkov a snaha ponúkať nové, netradičné formy komunikácie, to je realita dnešných dní.

 

 

juraj fábry

konateľ

ppd marketing+

 

Last news

Summer with Nespresso
We are starting a big summer promotion with Nespresso :)
16.07.2021 | News
How has consumer behavior changed during a pandemic
The changes caused by pandemic intervenes everyone without exception. The new government´s measures affectted our personal and professional life and the whole different areas of the economy.   
21.06.2021 | Blog
New cooperation with Kärcher
11.06.2021 | News