SSI

písali o nás...

v decembrovom vydaní odborného mesačníka Stratégie (12/2009) vyšiel článok popisujúci vývoj v oblasti nášho podnikania - sales promotion. Celý článok vám prinášame na naších stránkach...

 

Vyvoj v oblasti sales promotion na Slovensku 

 

Tradičné ATL (nadlinkové) nástroje marketingovej komunikácie využívajúce prostriedky hromadnej komunikácie - televízia, rozhlas, noviny sú na Slovensku, ale aj celosvetovo bezpochyby dominujúce. Klienti väčšiu časť svojich marketingových rozpočtov alokujú práve do tejto formy komunikácie. Percentuálny podiel výdavkov realizovaných prostredníctvom BTL nástrojov je na Slovensku v porovnaní s ATL hlboko pod úrovňou 10%

 

„Okrajová“ BTL komunikácia však získava celosvetovo a aj na Slovensku v posledných rokoch na význame. O význame BTL svedčí aj dynamika rastu, ktorá sa v rokoch 2007 a 2008 držala v priemere nad úrovňou 20%. Rast bol v týchto rokoch zaznamenaný vo všetkých segmetoch. Najvýraznejší zaznamenali eventy nasledované direct mail a public relation. Sales promotion bolo na chvoste tejto skupiny. Tento vývoj je logický z pohľadu konkrétnych nástrojov sales promotion.

Salesove služby (merchandising, priamy predaj, audit, store check) nepodliehajú zásadne sezónnym vplyvom a ich volatilita je veľmi nízka. Rast tohto segmentu je naviazaný na penetráciu obchodných reťazcov a všeobecný rast životnej úrovne, ktorá do konca roku 2008 zaznamenávala na Slovensku rekordné hodnoty. Obchodná stratégia nadnárodných reťazcov núti klientov zabezpečovať niektoré služby vlastnými silami resp. očakávania klientov na kvalitu poskytovaných služieb sú iné. Pre samotných klientov sa jedná o veľmi dôležité činnosti, ktoré priamo ovplyvňujú celkovú rentabilitu a predaj. Samozrejme sú však veľmi nákladné a administratívne náročné, ak sú zabezpečované izolovane. Klienti využívajú synergický efekt, ktorý im agentúry poskytujú svojou spoluprácou s väčším množstvom klientov. Na trhu sa v posledných rokoch, najmä v oblasti merchandisingu, vyprofilovalo niekoľko špecializovaných agentúr. Tieto agentúry sú charakterizované optimalizovaným regionálnym pokrytím s personálom pôsobiacim na všetkých nadnárodných reťazcoch. Samozrejmosťou sa stáva zber rôznych údajov zabezpečovaný a distribuovaný pomocou webových portálov a ďalších online aplikácii. Rozdelenie právomocí a vyjednávacia pozícia obchodných zástupcov na reťazcoch má za následok postupný prenos kompetencii na merchandiserov, ktorí sa stávajú rozhodujúcim článkom ovplyvňujúcim celkový predajný výsledok. Budúci očakávaný vývoj bude podľa mojho názoru charakterizovaný ďalším posilňovaním pozície merchandisingu na nadnárodnych reťazoch, ďalšími nutnými investíciami merchandisingových agentúr do reportovacích systémov. Pozícia obchodných zástupcov na reťazcoch bude ďalej slabnúť a bude sa sústreďovať na tzv. „nezávislý“ trh, ktorý znamená pre množstvo klientov veľkú výzvu z hľadiska ďalšej penetrácie a rastu.

 

Obdobný vývoj bol zaznamenaný v promotion službách. Demonštrácie, prezentácie, ochutnávky realizované na predajných plochách, rozdávanie vzoriek (sampling), road show prešli za posledných pár rokov značným vývojom a zo samostatných, nezávislych ochutnávok sa postuplne stali komplexné činnosti, ktoré korešpondujú s celkovou marketingovou stratégiou značky a idú naprieč BTL a ATL komunikáciou. Táto tzv. TTL (through the line) komunikácia je dnes nevyhnutnou súčasťou portólia služieb každej významnej agentúry pôsobiacej na strane ATL alebo BTL komunikácie. Najmä pre sales promotion agentúry tieto trendy znamenajú zvýšené nároky na manažment projektov a zavádzanie nových procesov do zaužívaných postupov field marketingu.

 

Súčasná celosvetová ekonomická recesia, ktorá významne zasiahla aj ekonomiku Slovenska mala a má rozdielny vplyv na spoločnosti pôsobiace na našom trhu.

 

Obdobie „pred“ krízou, tj do konca roku 2008, na Slovensku charakterizované ako obdobie hospodárskeho zázraku, bolo v roku 2009 vystriedané prudkým ochladením (nielen v dôsledku plynovej krízy zo začiatku roka) a poklesom hospodárskej aktivity.

Práve v tomto období sa ukazuje, že vyššie popísané trendy v rozdelení marketingových výdajov majú reálne dopady a odzrkadľujú skutočnú efektívnosť reklamných výdavkov. Klienti sú nútení efektívne alokovať marketingové výdavky a zameriavajú sa na aktivity a komunikáciu, ktorá je osobnejšia, má interaktívny charakter s cieľovou skupinou a dokáže pružne reagovať na konkrétne požiadavky spotrebiteľov. Celkovo v roku 2009 v oblasti sales promotion nedochádza k tak dramatickým poklesom, ako je to možne badať napríklad v ATL, kde je podľa posledných štatistík zaznamenaný medziročný prepad na úrovni 40%. Naopak zaznamenávame zvýšený záujem klientov o sales promotion služby a sektor BTL všeobecne. Práve kríza by mohla byť svojím spôsobom medzníkom, ktorá výrazne zmení a posunie rozdelenie výdavkov medzi ATL a BTL.

Testom pre všetky marketingové subjekty trhu však bude rok 2010, kedy sa naplno prejavia dopady ekonomickej krízy. Klienti vo všeobecnosti plánujú svoje marketingové výdavky na ročnej báze, zväčša na prelome 3. a 4. kvartálu a v tomto období roku 2009 už boli naplno dopady krízy na Slovensku citelné...     

 

Juraj Fabry

Riaditeľ

ppd marketing+ s.r.o. a PPD Services, s.r.o.

 

vývoj v oblasti podlinkovej komunikácie v roku 2009

poslední novinky

Summer with Nespresso
Začínáme velkou letní promotion s Nespresso :)
16.07.2021 | Novinky
Ako sa zmenilo spotrebiteľské správanie počas pandémie
Zmeny spôsobené pandémiou zasiahli všetkých bez výnimky. Nové vládne opatrenia ovplyvnili náš súkromný aj pracovný život a dokonca celé oblasti ekonomiky.....
21.06.2021 | Blog
Nová spolupráce s Kärcher
Začali jsme novou spolupráci se společností Kärcher.
11.06.2021 | Novinky